سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبر آبکار – استادیار گروه سنجش از دور و فتوگرامتری، دانشکده مهندسی نقشه برداری، د
احمد دهقان – عضو هیئت علمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روست
وهب میرباقری – کارشناس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
علی صادقی نائینی – کارشناس سازمان فضایی ایران

چکیده:

امروزه سنجش از دور بعنوان یکی از مهم ترین منابع جم عآوری و تولید اطلاعات به منظور مطالعه و پایش منابع زمینی و یک ابزارکارآمد، سریع و اقتصادی در تأمین نیازهای آماری و اطلاعات بهنگام جهت برنامهریزی در بخشهای مختلف شناخته شده است. در چند سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی با توجه به نیاز خود به نقشههای کاربری و پوشش اراضی اقدام به تولید اینگونه نقشهها با استفاده از تصاویر سنجندهMODIS نمود. این پروژهها در سه سال متوالی به انجام رسید و سه نقشه کاربری و پوشش اراضی در سطح ملی تولید شد. بررسی نقشههای تولید شده نشان از ضعفهایی در پروسه تولید داشت. لذا روشی طراحی شد که با استفاده از اطلاعات اکولوژیک و رابطه آن با پوششهای مختلف گیاهی، دقت تولید نقشهها را تا حد امکان بالا ببرد. این مقاله میکوشد با تکیه بر دانش اکولوژی و تلفیق آن با اطلاعات سنجش از دور روشی دانش -پایه را ارائه نماید تا با استفاده از آن نقشه پوششگیاهی با حداقل خطا تولید شود