سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شاهو ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده معدن، نفت و ژئوفی
علی مرادزاده – استاد دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک
رضا قوامی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک
رئوف غلامی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک

چکیده:

مدول یانگ (الاستسیته) یکی از پارامترهای مهم در تعیین تنشهای افقی موجود در دیواره چاه های حفاری شده میباشد. با تعیین مدول یانگ که بیان کننده میزان سفتی سنگ یا سازند حفر شده است میتوان از روابط الاستیکی سنگ مانند رابطه Poro elastic استفاده نمود و تنشهای برجای موجود در دیوارهی، سازندهای حفر شده را تعیین نمود. روشهای مختلفی برای تخمین مدول یانگ(الاستسیته) سنگهای برجا وجود دارد. یکی از این روشها آزمایشات مکانیکسنگی مانند مقاومت فشاری تکمحوره و سه محوره است. در آزمایشات مکانیکسنگی تک محوره، مدول یانگ بصورت مستقیم و از روی شیب نمودار تنش-کرنش سنگ تعیین میشود. اما هزینه این آزمایشات زیاد بوده و همچنین مساحت پوشش دهندهی آنها نیز محدود است. اندازهگیری مدول یانگ از طریق نگارها ارزان و نیز مساحت بیشتری را پوشش میدهد. در این راستا، هدف از مقاله حاضر، استفاده از نگارهای چاه جهت تعیین مدول یانگ در یکی از میادین نفتی جنوب کشور ایران میباشد. به این منظور با در نظر گرفتن دادههای چاه نگاری مدول یانگ در بخش مخزنی، یکی از چاههای حفاری شده در این میدان نفتی تعیین گردید و با روابط تجربی به حالت استاتیکی باز گردانده شد و در نهایت با مدول یانگ بدست آمده از شیب منحنی نمودار تنش- کرنش کالیبره گردید.