سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا مجیدی – دانشجوی ارشد نرم افزار ،گروه کامپیوتر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بوئین زهرا ،ایران

چکیده:

نظر به افزایش روز افزون بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمانها، و پی شرفت و تغییر سریع این فناوری، مدیریت آن در سازمانهای امروزی به یک مبحث راهبردی تبدیل شده است. این فناوری به مثابه شبکه عصبی بدن انسان در تمامی فعالیت های اصلی مدیریتمانند: ک سب و جمع آوری و ذخیره سازی در سازمان، سعی می نماید که پیچیدگی ا ستفاده این فناوری را کاهش داده و موجب بازدهی بیشتر این ابزار در راستای نیل به اهداف سازمانی شود. معماری سازمانی شامل مجموعه ای از مدلهای توصیف کننده عملکرد مولفه های مختلف این فناوری با جنبه های گوناگون کاربرد آنها در یک سازمان می باشد. بدین شکل مدیریت توسعه ونگهداری فناوری اطلاعات در سازمان بهتر انجام می شود. با توجه به حوزه وسیع اثر طرحهای معماری سازمانی، شایسته است قبل از اجرائی شدن و انجام هزینه های کلان مربوطه، مزایا و معایب طرح های پیشنهادی مورد ارزیابی قرار بگیرند. در این صورت بهمقدار زیادی از اتلاف منابع سازمانی جلوگیری خواهد شد. روشهای ارزیابی بجز انتخاب طرح مناسب از بین چند پیشنهاد، می توانندنقاط ضعف و قوت وضعیت فعلی را نیز بهتر مشخص نموده و راهکارهای توسعه این فناوری را برای سازمان در آینده آشکار تر نمایند. هدف از این مقاله ارائه روشی برای تحلیل و ارزیابی طرحهای معمار ی سازمانی مبتنی بر دانش ارزیابی معماری نرم افزار، جهت دستیابی به یک معماری خوب و مناسب می باشد. با تاکید بر تجربیات عملی در حوزه معماری سازمانی، ویژگیهای یکمعماری سازمانی خوب و مناسب مشخص، و سپس راهکارهائی جهت سنجش ویژگیهای مورد نظر در حوزه معماری سازمانی پیشنهاد شده است. با توجه به اینکه از ابتدا تاکید بر انجام یک پروژه علمی و کاربردی به جهت پاسخگوئی به یک نیاز واقعی در صنعت فناوری اطلاعات بوده ا ست، راهکار ارائه شده در پروژه عملی نیز مورد ا ستفاده قرار گرفت. بدین صورت امتیازات این روش،هم در مقایسه مستقیم با سایر روشهای موجود ارزیابی معماری سازمانی و هم در کاربرد عملی بخوبی مشخص گردید. بدین شکل مشخص شده که این روش با استفاده از معیارهای قابل اندازه گیری یک روش مستقل از تیم ارزیاب برای ارزیابی و تحلیل نقاط قوت و ضعف یک طرح معماری سازمانی ارائه می نماید. همچنین براساس روش پیشنهادی می توان ارجحیت طرحهای پیشنهادی را مشخص نمود. در واقع روش ارزیابی ارائه شده به مدیران ارشد اطلاعات سازمان در توجیه دلایل تغییر وضعیت فناوری اطلاعات و یا انتخاب یک طرح از بین طرح های پیشنهادی معماری سازمانی، کمک شایانی می کند.