سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرناز طهماسبیان – دانشگاه قم
مهدی شجری – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران

چکیده:

درچند سال اخیر اکثر سیستمهای تجارت الکترونیکی از مذاکره خودکار برای امور خود استفاده می کنند مذاکرات خودکار چندموضوعه یک یا زمهمترین و ارزشمندترین مکانیزم ها در سیستمهای تجارت الکترونیک به شمار میروند یکی از مسائل مهمی که همواره در سیستم مذاکره خودکار چند موضوعه دارای اهمیت است توافق برروی یکموضوع پیشنهاد شده است بدینمنظور از تابع مطلوبیت که تنها مبتنی بروزن هریک از موضوعات می باشد استفاده می شود دراین مقاله رویکرد متفاوتی مبتنی بر واسط برای انتخاب یک توافق به کارگرفته شده است همچنین تابع مطلوبیتی پیشنهاد می شود که نه تنها به وزن هریک از موضوعات اهمیت داده شده بلکه روابط وابستگی بین موضوعات را نیز درنظر گرفته است این مدل درمحیط JADE پیاده سازی شده و نشان میدهد که درمواردی که موضوعات مورد مذاکره به یکدیگر وابسته هستند جواب بهتری را بطرفین برگردانده و رضایت بیشتری را برای طرفین برآورده می سازد.