مقاله ارائه روشی برای ارزیابی چابکی کسب و کار در شرکت های تولیدی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده های مرحله ای (بررسی موردی: شرکت های خودروساز تجاری) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: ارائه روشی برای ارزیابی چابکی کسب و کار در شرکت های تولیدی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده های مرحله ای (بررسی موردی: شرکت های خودروساز تجاری)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چابکی
مقاله محرک های محیطی
مقاله تواناسازهای چابکی
مقاله قابلیت های چابکی
مقاله تحلیل پوششی داده های مرحله ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی قاضی کلایه امیر
جناب آقای / سرکار خانم: امیرافشاری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف ارائه روشی برای ارزیابی چابکی کسب و کار در شرکت های تولیدی انجام شده است. ابتدا مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق بررسی شد. مجموعه اطلاعات گردآوری شده در این مرحله، این امکان را برای محقق فراهم آورد که مدل مفهومی تحقیق را تبیین کند. سپس با استفاده از ابزار مصاحبه با خبرگان، شاخص های مناسب جهت سنجش متغیرهای موجود در مدل شناسایی شد. در مرحله بعد، پرسشنامه تحقیق طراحی شد. این پرسشنامه حاوی ۱۱۶ سوال در مقیاس هفت گزینه ای لیکرت است که پس از تایید روایی و پایایی، ۲۵۰ نفر از افرادی که با روش خوشه ای ازبین متخصصین صنعت خودرو انتخاب شده بودند، آن را تکمیل کردند. نتایج تحقیق نشان داد که قابلیت های چابکی سازمان ها کمتر تحت تاثیر عوامل محیطی هستند و این عوامل بیشتر از تواناسازهای چابکی تاثیر می پذیرند و محرک های محیطی ازطریق تواناسازهای چابکی، قابلیت های چابکی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند و قابلیت های سازمان در شکل گیری نتایج چابکی موثرند. آنگاه براساس مدل نهایی به دست آمده که یک مدل سری سه مرحله ای است با به کارگیری تکنیک تحلیل پوششی داده های مرحله ای، اندازه چابکی سازمان ها ارزیابی شد.