سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی تخلیه جزئی در تجهیزات الکتریکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

چکیده:

در این مقاله روشنوینی برای جبرانسازی ولتاژ خروجی حسگر روگوفسکی ناشی از اثر حسگر روگوفسکی ارائه شده است. به سبب مشخصات ذاتی حسگر روگوفسکی، سیگنالهای جریان اندازهگیری شده، از قبیل سیگنالهای جریان تخلیهجزئی، دچار اعوجاج میگردند که این امر نیاز به تصحیح ولتاژ خروجی حسگر روگوفسکی را ضروری مینماید. در الگوریتم ارائه شده از معکوسمشخصه فرکانسی حسگر روگوفسکی برای جبرانسازی ولتاژ خروجی حسگر روگوفسکی استفاده گردیده است. بدین منظور، حسگر روگوفسکی در آزمایشگاه ساخته شده و روشارائه شده بر روی آن تست گردیده است