سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد فخار – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
رضا نصیری نوش آبادی – دانشجوی ارشد تبدیل انرژی
محمد واحدی – دانشجوی ارشد تبدیل انرژی

چکیده:

با بررسی استانداردهایی همچون استاندارد انگلیس امریکا فرانسه و نروژ و ژاپن دررابطه با تهویه اجباری تونلها و مقایسه آنها با یکدیگر و با اعمال تغییراتی درآنها روابطی جدید و دقیق برای دبی هوای لازم جهت هوای داخل تونلها و همچنین فاصله بین دو جت فن متوالی بدست آ مد برای تهویه مکانیکی با درنظرگرفتن تاثیرات دما فشار لزجت تعدادمتوسط خودروها درهرکیلومتر ضریب اطمینان و اثرات لایه مرزی روابطی جهت محاسبه دبی هوای لازم جهت رفع آلودگی توان هرجت فن و فاصله بهینه بین آنها بدست آمد که نسبت به استانداردهای موجود قابلیت اعتمادبالاتری دارند روابط پیشنهادی شکل اصلاح شده ای ازاستانداردهای موجود بوده و تقریبا تمام پارامترهای مهم و موثر دراین روابط مدنظر قرارگرفته اند تاثیر همزمان هرسه نوع آلودگی دوده کربن منواکسید واکسیدهایازت دراین روابط ازبارزترین ویژگیهای آنهامی ب اشد.