سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی خانی اسفندآباد – مدرس گروه ساختمان ، دانشگاه آزاد صفاشهر، شیراز، ایران
حمید رحمانی – استادیارگروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاس

چکیده:

اتصال صلب تیر با جان شکافدار توسط مؤسسه طراحی لرزه ای سازه های فولادی (SSDA) در سال ۶۹۹۱ مطرح و پس از انجام آزمایشهای موفقیت آمیز بر روی آن از ایده اتصال با جان شکافدار در ۶۵۶ ساختمان فولادی در آمریکا، استفاده شد که این تعداد همچنان در حال افزایش است. مطالعات نشان دادند که این اتصال بسیاری از ضعف های اتصالات رایج را برطرف می کند. از مهمترین مزیت های این اتصال مدرن، حذف نیروی برشی در بال تیر در ناحیه اتصال و نیز انتقال مفصل پلاستیک به درون تیر در محدوده دور از اتصال می باشد. به علت نو بودن ایده طراحی اتصال با جان شکافدار در سازه های فولادی و همچنین به دلیل لرزه خیزی کشور ایران و عدم انجام مطالعات لازم و کافی بر روی رفتار لرزه ای این نوع اتصال محوریت اهداف این تحقیق، در راستای شناخت ابعاد بهینه شکاف در تیرهای نیم پهن مورد استفاده درکشور ایران قرار گرفته است، که این شناخت رفتار در قالب تعیین روابط بهینه شکاف نمود می یابد. لذا طول، عرض و انحناء شکاف در مقاطع نیم پهن مختلف به عنوان متغیر در نظر گرفته شده و پس از انجام آنالیزهای غیر خطی رفتار لرزه ای این نوع اتصال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسیها نشان داد که روابط موجود در مقررات سازه های فولادی آمریکا ) AISC ( در اتصال تیر با جان شکافدار تنها برای تیرهای بال پهن صادق بوده و برای تیرهای نیم پهن لازم است اصلاح گردند که برخی از این روابط در تحقیق حاضر ارائه شده اند. همچنین بررسیها نشان داد جهت دستیابی به عملکرد ایده آل اتصال صلب از نظر شکل پذیری و جذب انرژی، ضروریست طول شکاف در مقاطع نیم پهن کوچکتر از این ابعاد برای تیرهای بال پهن در نظر گرفته شود.