سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمانه ستاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
محمد نظری پور – استادیار دانشگاه کردستان

چکیده:

بی شک، علم از زمانی آغاز می شود که اندازه گیری پابه میدان می گذارد. شاید بتوان یکی از مولفه های اصلی پیشرفته بودن جوامع را همین جنبش اندازه گیری دانست. .(امیران، ۱۳۸۲ ) اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه های به دست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در سازمان هاست و به همین جهت همواره در هر دوره زمانی نیاز به اندازه گیری عملکرد سازمان در مدیران حس می شده است. (کاپلان ،نورتون ، ۲۰۰۴ ) در این پژوهش تلاش می گردد تا راه کارهایی مناسب جهت ارتقاء اندازه گیری عملکرد برای شرکتهای خودروسازی (شرکت سایپا) ارائه گردد. نوع مطالعه میدانی و روش تحقیق توصیفی از شاخه همبستگی است.جامعه آماریپژوهش حاضر شامل ۳۰۷۶ نفر از کارکنان شرکتهای زیر مجموعه شرکت خودرو سازی سایپا می باشد . حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردیده است. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری و سپس با استفاده از نرم افزارSPSS و مدل رگرسیون به روش اینتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق، روش قیاسی – استقرایی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در صنعت خودروسازی ، انگیزش کارکنان در برقراری سیستم اندازه گیری عملکرد بسیارمؤثر است.به طوری که رابطه مستقیمی بین متغیر مستقل و وابسته برقرار شده است