سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سارا صالحی – شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
محمد بیرژندی – شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

چکیده:

یکی از اقدامات انجام شده در بحث مدیریت مصرف کاهش بار در زمان پیک از طریق بازیگران خرد م ی باشد. در ارتباط با بهین ه سازی مصرف انرژی، تنظیم ساعت کار صنایع بزرگ و اجرای برنامه تعطیلات و تعمیرات سالانه آنها از اهمیت خاصی برخوردار اس ت . یکی از چال ش های این مسئله نحوه محاسبه پاداش یا جریمه بازیگران خرد در بازار م یباشد. در این مقاله با در نظر گرفتن ضریبی به نام ضریب تصحیح بار هفتگی و تلفیق آن با میانگین بارهای ساعات روزهای مشابه، تغییرات دمایی و دیگر تغییرات ناخواسته را در نظر گرفته و سعی شده است که راهکاری مناسب جهت کنترل تعهدات بازیگران خرد بازار و رویه پیشنهادی جهت محاسبه پادا شها و جریمه ها داده شود