سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد بیرژندی – شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
سارا صالحی – شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
محمدکاظمی شیخ الاسلامی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

حقوق مالی انتقال یک ابزار مالی برای پوشش به ریسک تراکم و یکی از ابزارهای مدیریت ریسک تراکم می باشد. حقوق مالی انتقال به صورت نقطه به نقطه از نقطه تزریق به نقطه دریافت تعریف م یشود. بسیاری از مقالات در رابطه با خرید حقوق مالی انتقال توجه زیادی برخریدارحقوق مالی انتقال در قیمت پیشنهادی داشتهاند که مبادا متحمل ضرر شود. این مقاله مدلی برای تعیین مقدار فروش اولیه حقوق مالی انتقال توسط بهر هبردار مستقل سیستم ارائه کرده است که در آن کمینه کردن پول در اختیار بهر هبردار مستقل سیستم از اختلاف فروش حقوق مالی انتقال و دادن پول اعتبارهای حقوق مالی انتقال با در نظر گرفتن ریسک مورد نظر فروش مورد توجه قرار گرفته است. روش پیشنهادی دریک بازار برق نمونه اجرا شده و نتایج ارائه شد هاند