سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسعود طبیبی – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی
محمد محسنی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

شناسایی وعکسالعمل به موقع نسبت به وقایع جادهای یکفاکتور مهم در مدیریت ترافیکمحسوب میشود. تغییر ناگهانی در جریان ترافیک عامل بالقوه خطر وتصادف است با توجه به اینکه وقایع جادهای منجر به تغییر ناگهانی در جریان ترافیک می- شوند، تشخیصسریع وقایع، باعث کاهشزمان عکسالعمل و زمان طرح مدیریت واقعه و در نتیجه آن افزایشایمنی(جلوگیری از تصادفات ثانوی) و کاهش تاخیر و ترافیک ناشی از وقایع میشود. دراین مقاله روشهای مختلف شناسایی وقایع ارائه، سپس راهکاری مناسب در شناسایی وقایع، با توجه به شرایط موجود در کشور ارائه میشود، نتایج بررسی امکانات و نیازمندیهای هر یک از این روشها نشان داد که از این بین، دو روش شناسایی با استفاده از شبکه تلفن همراه و روش مبتنی بر گزارشات رانندگان(در اینجا گزارشات گشتهای راهداری) بهترین روش قابل اجرا در کشور میباشند. در پایان، نتایج روش شناسایی وقایع بر اساسگزارشات گشتها در استان مرکزی بیان شده است.