سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امید بختیاری نژاد – کارشناس ارشد مهندسی عمران

چکیده:

آمارها نشان میدهد بخشعمده ای از حوادث ایجاد شده درجهان درصنعت ساختمان سازی اتفاق می افتد باتوجه به گستردگی این صنعت وتنوع زیاد کارهای اجرایی و همچنین اشتغال بخش زیادی از نیروهای کاردراین بخش حساسیت ها فراوانی به لحاظجلوگیری از حوادث لزوم می باشد دراین بین آیین نامه ها و مقررات نگاشته شده دراین صنعت به لحاظ جامع بودن پاسخگو می باشد اما لزوم نگرشی متفاوت جهت اجرایی نمودن آیین نامه ها ضروری است دراین تحقیق با بررسی علل اجرایی نشدن آیین نامه ها و مقررات و بروز حوادث دراین صنعت روشهای اجرایی نمودن و تضمین اجرای قوانین ارایه شده است ایجاد سندیکاهای کارگیری اموزش اجباری نیروهای کار و پرسنل و صدور گواهینامه برایکارگران و همچنین لزوم نگرشی جدید برای نظارت برسازندگان درسازمان نظام مهندسی ساختمان ازجمله موارد موثردراجرای دقیق ایین نامه های ایمنی و درنتیجه کاهش حوادث در این صنعت می باشد.