سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا خضری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع (سیستم و بهر هوری
محمد صالح اولیا – دکترای مهندسی صنایع و دانشیار دانشکده صنایع یزد
یحیی زارع مهرجردی – دکترای مهندسی صنایع و دانشیار دانشکده صنایع یزد

چکیده:

در این مقاله با توجه به روشهای بهره برداری و تعمیرات ونحوه عملکرد دستگاههای تولید برق در نیروگاه ابتدا به دسته بندی دیفکتها (اشکالات موجود) و آلارم های (اعلام هشدار) قابل ظهور روی مولدها با در نظر گرفتن سه ویژگی وارنینگ(خبری) ، شات دان (کم کردن تولید برق) و تریپ (توقف کامل در تولید برق) برای آنها پرداخته شده است سپس کل آلارمهای احتمالی و آلارمهای موجود روی سیستم به عنوان فرصت نقص و نقص در نظر گرفته و سطح سیگمای ۱ فرایند بهره برداری محاسبه شده است در ادامه به روش ۲FMEAقسمتهای مختلف این سیستم با آلارمهای متفاوتشان از هم جدا و ارزیابی و اولویت بندی شده اند با تبدیل ضریب خسارت ۱ الی ۱۶ برای آلارمهای مختلف به جای فاکتورشدت همراه با فاکتورهای کشف و وقوع عدد اولویت ریسک(RPN3)برای هرکدام محاسبه شده و بعد از اولویت بندی با رسم نمودار پارتو برای آنها قسمتهای اقلیتی که اکثریتاهمیت و تاثیر را دارند اولویت بندی شدند در ادامه با یافتن علل ایجاد آلارم و جدا سازی آلارمهای قابل پیشگیری برای این قسمتها راهکارهایی برای بهبود عملکرد و کم کردن آلارم روی سیستم با حداقل هزینه ارائه گردیده است با توجه به اقدامات اصلاحی و تاثیر آنها بر دیفکتهای قابل پیشگیری سطح سیگمای ثانویه فرایند بهره برداری محاسبه شده است تاتاثیر این پیشنهادات اصلاحی به صورت ملموس تر با تغییر در سطح سیگما روی سیستم قابل مشاهده باشد.