سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهین محسنی رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت بنا و بافت هایتاریخی

چکیده:

خانه درقدیم از یک سو کانون احساسات عواطف افکا رو اندیشه ها و وابستگیهای فردی و خانوادگی و از سوی دیگر بازتاب فرهنگ زمان خویش بود معمار خانه های سنتی بیشتر روح انسانهارا هدف قرار میداده است و انچه معماری خانه های نقش اساسی و تاثیر گذار درارتقای حضور آدمی در خانواده و جامعه باز ی نموده است مسلمان نشین را از سایر معماری منازل مسکونی جهان جدا می کند احترام به انسان و فضا در تعریف مفهومی خاص از خانه برای بیان مفهوم سکونت می باشد نتایج و بررسی های صورت گرفته نشان میدهد که حریم خانواده در فضای معماری مسکونی دربافت های سنتی درمباحثی از قبیل نحوه نورگیری و اشرافیت و سلسله مراتب دسترسی درجه باز و بسته بودن کاملا منطبق برعقاید اسلامی افراد می باشد که این مسیر درجامعه سکولار با نفوذ مدرنیسم و اضطراب ناشی از شتاب شهرنشینی کمرنگ تر شده و منجر به سست شدن پایه های اعتقادی خانواده و جامعه گشته است. دراین مقاله سعی برآن شده است که مهمترین اصول طراحی یک خانه ایده آل و متناسب با عقاید و ارزشهای اسلامی و ایرانی این جامعه بیان گردد.