سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیرین محمدخان – استادیار دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان‏ تهران
فاطمه نرماشیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران رشته توسعه و عمران مناطق بیابان
پگاه اعتمادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران رشته توسعه و عمران مناطق بیابان

چکیده:

مفهوم توسعه پایدار که در سالهای اخیر در مجامع علمی ایران مورد توجه قرار گرفته ارتباط تگاتنگی با آسیب های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی دارد. بدلیل آنکه مفهوم پایداری جنبه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در بر دارد جهت سنجش پایداری زیست محیطی به مدل های نوینی احتیاج است تا مفاهیم آن به صورت کاربردی مطرح شوند. شاخص های زیست محیطی بر دو هدف اصلی حفاظت از محیط زیست از جمله کاهش فشارهای زیست محیطی بر سلامت انسانها و ارتقای وضعیت زیست بوم ها و مدیریت صحیح منابع طبیعی تاکید دارد. در این مقاله با توجه به مدل تعریف شده برای شاخص های توسعه پایدار سه حالت نیروی محرکه (Driving Force: D)– وضعیت موجود (State: S)– واکنش (Response: R)، برخی از شاخص های زیست محیطی منطقه زابل بررسی شده اند. نیروی محرکه بر فعالیت های انسانی، فرآیندها و طرحهایی که بر توسعه پایدار اثر می گذارند، اشاره دارند. وضعیت موجودبر وضعیت موجود توسعه پایدار یا ابعاد خاص از آن در یک مقطع زمانی معین اشاره دارد، واکنش بیان کننده فعالیتهای کاهنده اثرات است که به عنوان اهرمی برای تخفیف یا رفع اثرات ایجاد شده بکار می رود. این مقاله چالش های زیست محیطی توسعه پایدار در شهرستان زابل را مشخص نموده و راهکارهای مدیریتی مطلوب در جهت رسیدن به توسعه پایدار زیست محیطی را نشان داده است.