سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدباقر فخرزاد – استادیار دانشگاه یزد
مهدی همتی – دنشجویکارشناسی ارشد مهندسیصنایع
عظیمه کوهی فایق دهکردی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

دراین مقاله مساله برنامه ریزی زمان بندی انباشته اقتصادی ELSP درشرایطی که زمان و هزینه آماده سازی فازی هستند مورد بررسی واقع شده است با توجه به اینکه حل مدل زمان بندی انباشته اقتصادی امکان پذیر نمی باشد لذا راهکارهای خاص مورد توجه قرارگرفته است با ارایهمحدودیت های فضای جستجو را کاهش داده تا امکان رسیدنبه جواب بهینه افزایش پیدا کنددرحلمدل به کمک GA برای تابع هدف جریمه درنظر گرفته شد تاچنانچه جواب امکان پذیرنبوده مقدار تابع هدف افزایش یابد و بدین ترتیب احتمال رسیدن به جوابهای امکان ناپذیر کاهش می یابد برای جوابهای امکان ناپذیر شرایطی ایجاد گردید تاخود را بازسازی نموده درجه امکان ناپذیری آنها کاهش یابد برای شرایبط دنیای واقعی کهدرآن زمان و هزینه راه اندازی قطعی نیستند از مدلی برای فازی کردن ضرائب تابع هدف و محدودیت ها استفاده گردید که پیش از این درELSP مورد استفاده قرارنگرفته بود.