سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امید غریب – کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
علی حسین پور – دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شهرداری یکی از سازمانهای مهم و خدمت رسان در ایران است که نقش اساسی در خدمات شهری کشورمان دارد. با توجه به اهمیت روزافزون اقتصاد شهری و سامان دهی آن، در این تحقیق عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی بررسی شده و راهکارهای توسعه آن ارائه می شوند. با استفاده از یافته های این پژوهش، شهرداری مزبور می تواند وضعیت کارآفرینی (گرایش کارآفرینانه و رخداد کارآفرینانه) را بهبود بخشیده و در نتیجه میتواند در اقتصاد شهری نقش تعیین کننده تری ایفا کند. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود همچنین از نظر نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق) تحقیق از نوع اکتشافی است. که گرد آوری داده های کیفی به روش مطالعه موردی صورت می گیرد و گرد آوری داده های کمی با استفاده از مدل های آماری توصیفی و استنباطی خواهد بود. موضوع تحقیق از نظر زمانی به سال ۱۳۹۰ محدود شده است.