سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سینا سالمی – پژوهشگاه نیرو – گروه مکانیک
رضا سعیدی ریزی – پژوهشگاه نیرو – گروه مکانیک
محسن یحیی زاده بالی – پژوهشگاه نیرو – گروه مکانیک

چکیده:

واحدهای گازیGEF9قابلیت راه اندازی با دو نوع سوخت گاز و مایع(گازوئیل) را دارا می باشند، بنابراین عدم راه انداز ی این واحدها با سوخت مایع، توانایی ای ن واحدها را کاهش داده و باعث بروز مشکلاتی می گردد. از مهمترین این مشکلات می توان به این مورد اشاره کرد ، که در زمانها ی کمبود گاز، نیروگاه با مشکل روبرو شده و امکان راه انداز ی با سوخت مایع میسر نیست. در این مقاله به شناسا یی عوامل موثر در عدم استارت واحدهای گازی GE-frame9 با سوخت مایع پرداخته و نهایتا به ارائه راهکارها ی عمل ی جهت برطرف ساختن مشکلات پرداخته شده است . همچن ین در ای ن مقاله نتا یج گازی بررسی ها و آزمونهای به عمل آمده بر روی واحدهای گازیGE-frame9 نیروگاه آبادان ارائه خواهد شد. این مقاله به ارائه راهکارهای عملی و موثر در جهت برطرف کردن مشکلات عدم استارت واحدهای مذکور می پردازد، که بر رو ی واحدها ی مشابه داخل و خارج از کشور مورد آزمایش قرار گرفته است و نتا یج آنها مثمر ثمر بوده است. در بررسی عوامل بروز مشکل و راهکارهای ارائه شده در این مقاله هم مسائل مکانیکی واحد و هم مسائل کنترل ی و ابزاردقیقی مورد تحلیل قرار گرفته است . مسا ئل مکا نیکی، مربوط به اجزاء و قطعات وابسته به سیستم سوخت ما یع، و مسایل کنترلی و ابزار دقیقی مربوط به سیستم کنترل اسپیدترونیک واحد می شود.