سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهریار طاوسی تفرشی – عضو هیئت مدیره انجمن بتن ایران- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واح
شایان ابی زاده – دانشجوی کارشناسیارشد سازه هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
محمدرضا آزادی کاکاوند – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تهران – عضو انجمن مهندسی زلزله ای

چکیده:

این مقاله دیدگاه های طراحی ارائه شده در آیین نامه های آمریکا و اروپا و سایر آیین نامه ها در ارتباط با جلوگیری از تخریب پیشرونده ناشی از بارگذاری غیر متعارف را ارائه میکند. علت تعریف بارگذاری غیرمتعارف عدم شناخت مناسب آن می باشد. مقررات طراحی بر اساس دیدگاه هایی پایه ریزی شده که در آن از ساختمان با تعاریفی همچون، مقاومت، سختی و فراوانی محافظت میکند. اثر جزییات لرزه ای بر مقاومت سازه ای در دفع تخریب پیشرونده مورد بحث قرار می گیرد و در نهایت یک دیدگاه طراحی معقول پیشنهاد شده است.