سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن جلالی – گروه مهندسی کامپیوتر، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
امین بابازاده سنگر – گروه مهندسی کامپیوتر، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده:

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی یک از کاربردهای مهم فناوری اطلاعات در سازمان ها است که از جایگاه ویژه ای برخوردارهستند. سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی) ERP ( به سیستمهایی تلقی می گردد که کلیه منابع سازمان اعم از کالا، نیرویانسانی ، ماشین آلات ، فضا و هر گونه منبع دیگر را از طریق اتوماسیون و یکپارچه کردن تمام فرآیندها مدیریت موثرتری نمایند وامکانات لازم را جهت برنامه ریزی استفاده بهینه تر از این منابع فراهم کنند. سازمان ها علی رغم هزینه بر بودن پیاده سازی سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمانی و همچنین مشکل بودن این روند، روز به روز تمایل بیشتری به استفاده از سیستم های مذکور نشانمی دهند زیرا که وجود چنین سیستم هایی برتری رقابتی سازمان ها را در پی دارد و همچنین باعث کاهش ۰۲ تا ۰۲ % هزینه های اطلاعاتی سازمان می گردد ] ۱[. با توجه به تنوع این گونه از سیستم ها امکان دارد هر سازمانی با مشکل تصمیم گیری و انتخاب بهینهمواجه شود و همچنین با توجه به تغییرات گسترده ای که در پی اجرای سیستم ERP ، در کلیه سطوح سازمان بوجود خواهد آمد،عدم گزینش سیستم مناسب ERP می تواند خسارات جبران ناپذیری به آن سازمان وارد کند. در پژوهش حاضر سعی بر آن شده استکه با بررسی روش های تصمیم گیری متنوع موجود و ارائه راهکارهایی یکپارچه بتوان مشکل تصمیم گیری در خصوص گزینش مناسب سیستم ERP توسط سازمان ها را برطرف کرد