سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا قدس – شرکت مشانیر ، دانشگاه علم و صنعت ایران
داود عرب خابوری – شرکت مشانیر ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله بعد از معرفی و بیان تئوری و تعاریف کلی قابلیت اطمینان و کاهش ولتاژ، شاخص های قابلیت اطمینان در قسمتی از شبکه توزیع واقعی یک شهر (که در حال طراحی و احداث می باشد) محاسبه و برای بهبود این شاخص ها راه حل- های ارائه شده است . همچنین با محاسبات نرخ وقوع کاهشولتاژ در حالت اولیه شبکه و بعد از اعمال روشهای بهبود قابلیتاطمینان نشان داده شده است چگونه تغییراتی که در توپولو ژی شبکه به منظور بهبود قابلیت اطمینان بکار می رود میتواند نرخ وقوع افت ولتاژ در شبکه را در نقاط مختلف تحت تحت تاثیر قرار دهد.