سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکرم مهاجرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیراحمد دهقانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

دریچه ها سازه های هیدرولیکی می باشند که برای قطع و وصل جریان تنظیم دبی جریان و تنظیم سطح آب بکار می روند تعین ارتباط دبی عبوری از دریچه و پارامترهای وابسته به آن از مسائل مهم هیدرولیک می باشد زیرا در صورت براورد درست این ارتباط می توان از این سازه به عنوان ابزار اندازه گیری دبی جریان در کانالهای انتقال استفاده نمود از پارامترهای اثر گذار بر دبی جریان می توان به ارتفاع آب درچه در بالا دست و پایین دست میزان بازشدگی دریچه نوع جریان و عدد فرود بالا دست اشاره نمود دراین مقاله با استفاده از روش جستجوی ژنتیکی روابطی جهت تعیین ضریب دیمارچی دبی دریچه های کشویی جانبی در حالت آزاد ارائه می شود نتایج نشان دهنده ی دقت بالای روابط ارائه شده درتخمین دبی جریان انحرافی است.