سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا جزایری فارسانی – کارشناس ارشد استخراج معدن، شرکت مهندسین مشاور آب و توسعه پایدار، کارگ

چکیده:

خردایش مناسب یکی از مهمترین اهداف عملیات آتشباری در سدهای سنگریز های است که در صورت تحقق، هزین ههای ساخت سد تا حد زیادی کاهش م ییابد. پارامترهای ژئومکانیکی تأثیر بسزایی در نتیجه عملیات آتشباری تولید سنگریزه Rockfill دارند. طبق هبند یهای موجود توده سنگ عمدتاً در تحلیل پایداری، طراحی سیستم نگهداری و تعیین زمان ایستایی قابل استفاده هستند و تاکنون طبق هبندی جامعی در ارتباط با عملیات آتشباری ارائه نشده است در این تحقیق سعی شده که با تلفیق طبق هبند یهایRMR و لو -لاتهام و همچنین اعمال اثر جهت داری شیب درز هها، یک طبق هبندی جدید BRMR) قابل کاربرد در عملیات آتشباری سنگریزهRockfill ارائه شود. در نهایت، با استفاده از روش آماری و داد ههای آتشباری معدن لاخشک سد سنگریز های بابا حیدر(غدیر) ، یک رابطه ریاضی با ضریب همبستگی بالا میان ضخامت بارسنگ BRMRشاخ صهای خردایش (۸۰D و ۵۰ Dتوسعه داده شد.