سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد علی برخورداری – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
ایمان باحشمت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله بر روی نسبت حداکثر تغییر مکان غیر الاستیک به الاستیک، که بیانگر ضریب C1 در رابطه تغییر مکان هدف در دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (نشریه ۳۶۰) می باشد، مطالعاتی انجام گرفته است . این ضریب برای سیستم های یک درجه آزاد ، که دارای مدل رفتاری الاستوپلاستیک کامل (۰=α) می باشند، تعریف می شود. لذا در این مقاله ضریب C1 برای یک سیستم یک درجه آزاد با میرایی ۵ درصد، با مدل رفتاری الاستو پلاستیک کامل با تناوب های بین ۰/۰۵ تا ۳ ثانیه و به ازای ضرایب کاهش مقاومت ۲,۳,۴,۵,۶,۷,۸ = R تحت اثر مجموعه نسبتا بزرگی از رکوردهای دور از گسل ایران (فاصله کانونی بیشتر از ۱۵ کیلومتر) و تعدادی شتاب نگاشت مصنوعی که بر اساس طیف های استاندارد ۲۸۰۰ ایران بدست آمده اندو بدون در نظر گرفتن اثرات اندرکنشی خاک – سازه محاسبه شده است. همچنین با ارائه رابطه ای به مقایسه این ضریب پیشنهادی و ASCE-41-06 می پردازیم در نهایت مشخص گردیده که این ضریب بر اساس رکوردهای ایران کاملا با ASCE-41-06 متفاوت است در نتیجه نباید از اطلاعاتی که از سایت آمریکای غربی بدست آمده استفاده کرد.