سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم بالی – دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه دریایی دانشگاه علم و صنعت ارا
اعتماد شهیدی – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعتایران

چکیده:

طراحی ایمن و اقتصادی سازه های دریایی همانند موج شکن از اهمیت بسیاری در مهندسی سواحل و سازه های دریایی برخوردار است. موجشکنهای توده سنگی شکل پذیر از پرکاربردترین نوع موجشکنهای توده سنگی است که در سالهای اخیر استفاده میشود. در طراحی سازهای موجشکن توده سنگی شکل پذیر، هدف درخت تصمیم گیری جهت پیش بینی عرض M محاسبه مقدار عرض فرسایش یافته سکوی موجشکن شکلپذیر میباشد. برای همین منظور، در این تحقیق از الگوریتم ′ ۵ فرسایش یافته موجشکن توده سنگی شکلپذیر استفاده شده است. در این مطالعه از طیف وسیعی از دادههای آزمایشگاهی استفاده شده است و رابطه جدیدی در این زمینه پیشنهاد شده است. با استفاده از شاخصهای آماری نشان داده شده استکه رابطه جدید دقت پیشبینی عرض فرسایش یافته را افزایش داده است.