سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر هوشنگ جواهری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدهی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالرضا کبیری سامانی – استادیار دانشکدهی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سرریز زیگزاگ یکی از انواع سرریزهای منقاری است که توانایی تخلیه دبی بالایی را دارد. اما تاکنون مطالعات جامع و کاربردی روی این نوع سرریز انجام نگرفته است. با توجه به این نیاز، در این تحقیق با استفاده از اطلاعات آزمایشگاهی جمعآوری شده، معادله ضریب دبی سرریز زیگزاگ با شرایط هندسی و هیدرولیکی مختلف ارائه میگردد. مشخصههای هندسی این سرریز و هیدرولیک جریان با استفاده از آنالیز ابعادی و با بهرهگیری از نرمافزار SPSS تعیین و ارائه میگردد. نتایج نشان میدهد که این سرریز بازده بسیار بالایی دارد و دبی عبوری از این سرریز در هد ثابت در مقایسه با سرریز لبه تیز و سرریز منقاری مثلثی به ترتیب ۲ و ۵ برابر است.