سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایرج پور کیوانی نرگور – پژوهشگاه نیرو- مطالعات سیستم
جعفر عباسی – پژوهشگاه نیرو- مطالعات سیستم

چکیده:

امروزه ارتباط بین نرمافزارها و تبادل دادهها در همه کاربردها بهویژه در سیستم قدرت از اهمیت ویژهای برخوردار است. با توجه به این که نرمافزارهای مختلف سیستم قدرت از قالبهای متفاوت اطلاعاتی استفاده مینمایند، قسمت ۳۰۱ از استاندارد IEC- 61970 برای یکپارچگی اطلاعات شبکه قدرت تحت عنوان CIM توسعه داده شده است. لذا با توجه به اهمیت وجود یک مدل استاندارد برای پیاده سازی نرمافزارهای سیستم قدرت در این مقاله استاندارد CIM به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا دیدگاه کلی و ساختار استاندارد CIM به منظور پوشش همهی تجهیزات سیستم قدرت مورد بررسی قرار گرفته و سپس مدلسازی تجهیزات تحت پوشش استاندارد بررسی میگردد. در پایان نیز مثال جامعی از مدل سازی شبکه قدرت بوسیله ی CIM مد نظر قرار میگیرد.