سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمیه قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیرت مناطق بیابانی، دانشگاه علوم کشاورز
نادر نورا – استادیار گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
واحدی بردی شیخ – استادیار گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

کارایی سیستم استحصال آب باران برای ذخیره آب اغلب به علت توزیع موقت بارش و تقاضای آب ضعیف است . از آنجا که میزان بارندگی یک فرایندتصادفی است، لذا مشخص ههای احتمالی دارد که برای توصیف این نوع احتمال بارش و روابط آن با میزان حجم مخزن طراحی شده و بالتبع مقدار کمبود احتمالی ذخیره آب در سیستم استحصال آب باران به کار برده می شود. سوالات تحقیق: مقاله حاضر سعی در بنا نهادن روشی جهت ایجاد رابطه بین ظرفیت مخزن و میزان کمبود سیستم جم عآوری آب باران را دارد. روش تحقیق: بارش روزانه صد ساله به عنوان داد ههای ورودی مدل شبی هسازی استفاده گردید و نتایج در تجزیه و تحلیل احتمالات برای شبیه سازی روابط بین ظرفیتهای مخزن و کمبود مخزن آب مدرسه راهنمایی خاتم الانبیا در شهرستان آق قلا به کار برده شد. منحنی های ارائه شده، روابط بین مخزن و میزان کمبود را تحت احتمال اطمینان ذخیرههای مختلف به عنوان مرجع طراحی مخزن سیستم استحصال آ بباران به نمایش م یگذارند. نتیجه گیری: طراحان می توانند از روی این منحنی برای تعیین اندازه مخزن مناسب با توجه به نرخ کمبود از پیش محاسبه شده، اقدام نمایند