سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میلاد دلالی – دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا جلیلیان – دانشگاه علم و صنعت ایران، قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای ق

چکیده:

در بین شاخصهای انحراف هارمونیکی تعریفشده در استاندارد ۷ – ۴ – IEC61000 فقط شاخص THDG تمامی طیف فرکانسی را لحاظ نمودهاست. بنابراین، این شاخص در صورت وجود مولفههای میانهارمونیکی در شکلموج، از توانائی بالاتری در نمایش انحراف هارمونیکی و میانهارمونیکی آن برخوردار میباشد. اما نحوه محاسبات این شاخص نیز بهگونهای بوده که در صورت وجود مولفه- های میانهارمونیکی در اطراف مولفه اصلی، دچار خطا میگردد. در این مقاله با اصلاح نحوه محاسبات در این شاخص، دو شاخص جدید انحراف هارمونیکی بهنامهای شاخص انحراف هارمونیکی کل گروهی و زیرگروهی THDGS و شاخص بهبود یافته انحراف هارمونیکی کل گروهی ITHDG معرفی شده و با اعمال شکل موجهای میان هارمونیکی مختلف، برتری نتایج آنها نسبت به شاخص THDG نشان داده شده است.