سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیما مرزبان شیرخوارکلایی – کارشناس ارشد آلودگی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن،باشگ
کیوان صائب – گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
فاطمه اردستانی – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،قائمشهر

چکیده:

یکی از مباحث مهم و مورد توجه در مدیریت پسماندهای جامدبهویژه در سال‌های اخیر،استفاده از پتانسیل منابع زیستتوده به منظور ساماندهی سیستم مدیریت امحا و تولید انرژی از پسماندهای جامد در هر یک از ابعاد شهری ویاروستاییبوده است. کاهش منابع تجدیدناپذیر انرژی مثل سوخت های فسیلی و آلودگی‌های ناشی از تبدیل سوخت های فسیلی به انرژی‌های قابل دسترسی از یک طرف و وفور پسماندهای جامد فسادپذیر که قابل تبدیل به انرژی از طرف دیگر،ضرورت انجام این تحقیق می‌باشد. یافتن شیوه و روشی جهت رسیدن به این هدف همواره از زمان‌های بسیار دور مورد توجه محققین بوده است و در شرایط کنونی که اهمیت مسئله انرژی پررنگ‌تر از هر زمان دیگر است، نیز تولید انرژی از پسماندهای فسادپذیر یکی از مباحث مهم و ضروری به شمار می‌رود. در این تحقیق نیز سعی بر حداکثرسازی استحصال بیوگاز و بالابردن راندمان دستگاه های تولید بیوگاز با تعیین شرایط بهینه فیزیکی می باشد.شناخت شرایط فوق می تواند کمک موثری در تولید انرژی از منابع زیست توده بدون دربر داشتن هزینه اضافی داشته باشد.