سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی ارونقی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
علی حسین زاده دلیر – دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
داود فرسادی زاده – دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
احمد فاخری فرد – دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

در این تحقیق توسعه زمانی عمق آبشستگی اطراف پایه پل، در شرایط آبشستگی آب زلال مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات موید این موضوع بودند که بیش از ۸۰ درصد عمق آبشستگی در ساعت اول صورت می پذیرد و پس از آن سرعت آبشستگی به شدت کاهش می یابد. زمان تعادل به ۰ درصد عرض پایه یا قطر پایه باشد . و سپس این تعریف با / این صورت تعریف شد که تغییرات عمق حفره آبشستگی در یک ساعت کمتر از ۲ تعاریفی که محققین برای آن مطرح نموده اند مقایسه گردید. نتایج حاصل نشان داد که تعاریف محققین، زمان تعادل عمق آبشستگی را غالبا بسیار کوچک بیان می کنند. عمق تعادل آبشستگی در حالتهای مختلف استخراج شد و با روابط پیشنهادی محققین مقایسه گردید که همخوانی مناسبی را نشان داد.