سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سید علیرضا داوودی – استادیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
علیرضا پویا – استادیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

عملکرد مناسب کانالهای توزیع نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان ، دستیابی به اهداف و سود آوری پایدار آن دارد. در این راستا اهمیت وجود سیستمی برای سنجش عملکرد کانالهای توزیع در بهبود آن توصیه می گردد. در این پژوهش ۴۰ شعبه بانک رفاه مشهد از حیث کارایی کانالهای مختلف توزیع در شعب در طی سال ۱۳۸۸ با کمک تحلیل پوششی داده ها DEA اندازه گیری می شوند برای شعب ناکارا مقدار ناکارایی موجود در هر کانال توزیع مشخص می شود و بنچ مارکی برای هر شعبه برای رسیدن به کارایی معرفی می شود . پژوهش ما نشان دهند ناکارایی بیشتر سیستم بانکداری بانک رفاه مشهد در زمینه کانالهای توزیع نوین بانکداری نسبت به روشهای سنتی بانکداری می باشد بین کارایی شعب در زمینه کانالهای توزیع نوین و سنتی همبستگی منفی وجود دارد . ارزیابی کارایی و بنچ مارکینگ کانالهای توزیع از دو منظر متفاوت ، نتیج معنا دار تری را برای تصمیم گیرندگان حاصل می نماید و راهکارهای عملی تر و سریعتری را میسر می سازد.