سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی زارعی محمودآبادی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد.
مهدیه یزدی – مدرس گروه مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز یزد
حسین عادل زاده – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

بیشترین تجمع کورههای آجرپزی استان یزد با تعداد ۵۵ کوره آجر از مجموع ۱۴۵ واحد، در شهرستان یزد میباشد. این مطالعه،با هدف تجمیع، انتقال و ساماندهی کورههای پراکنده آجر شهرستان یزد در یک شهرک مشخص، به جهت حداقل رسانیدن آثارمخرب آنها برای اولینبار در راستای اعمال مدیریت جامع، پایش زیست محیطی و اجرای روشهای کاهش اثرات سوء زیست محیطی منطقه، به روش چکلیستها (ساده سنجشی) با استفاده از نرم افزار – GIS به انجام رسیده است. بدینمنظور در روش چکلیستساده از عناصر زیست محیطی (طبیعی انسانساخت) و شناسایی اثرات بالقوه پروژه و در چکلیست سنجشی از روش آدکینز بورک استفاده شده است.نتایج نشان میدهد که بر اثر مصرف مازوت در کورههای آجرپزی منطقه سالیانه ۲۷۰۹۶/۳ تن Sox 4729/5تن NOx 168/9 تنHC 246/3تنCO و۱۳۵۱/۳تن pm وارد هوای منطقه میشود که در این بین میزان اکسیدهایگوگرد در حد بسیار بالا میباشد. لذا با تجمع کورههای آجرپزی پراکنده در سطح محدوده مطالعاتی، در یک شهرک صنعتی علاوه بر شناخت مسائل و مشکلات زیانبار زیست محیطی در مرحله ساختمانی و بهرهبرداری، اعمال مدیریت به صورت متمرکز و جامع و با نظارت بر عملکرد این صنعت، صورت میگیرد، همچنین، میتوان در امر کاهش آلودگیهای زیست محیطی ناشیاز فعالیت کورههای آجرپزی، راهکارهای فنی و مدیریتی را با بکارگیری و تلفیق معیارهای محیطزیستی در برنامههای عمرانی و درراستای توسعهپایدار ارائه داد