سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا پور آقا بابا – و دسترسی برای نیروگاه شهید منتظری اصفهان
جلال مرادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر-اصفهان
سعید منصوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر-اصفهان

چکیده:

با استفاده از نتایج مطالعات قابلیت اطمینان می توان برنامه های راهبردی و سیاست های کلان نوسازی وتعمیرات را تدوین نمود.در این مقاله تلاش گردید که ابتدا نحوه انجام مطالعات قابلیت اطمینان نیروگاه شه ید منتظر ی اصفهان با استفاده از مدل مارکف بررس ی وسپس با استفاده از نتا یج مطالعات قابلیت اطمینان برنامه تعمیرات پیشگیرانه به نحو ی برای هر واحد نیروگاه ارائه گردد که آن واحد دارای بیشتر ین قابلیت اطمینان و دسترسی گردد. ارائه این برنامه تعمیراتی بر اساس توزیع های احتمال صورت می گیرد که پرکاربرد ترین و سودمند ترین توزیع احتمال جهت انجام ارائه برنامه تعمیرات توزیع وایبل می باشد که تابع قابلیت اطمینان بر مبنای این تابع توزیع محاسبه می گردد. با استفاده از نتایج محاسبات قابل ی ت اطمینان نیروگاه طی سالهای ۸۳ تا ۸۷ تابع قابلی ت اطمینان و دسترسی محاسبه شده را به نحوی ماکز یمم می گردا نیم که توالی تعمیرات پیشگ یرانه بر ای هر واحد نیروگاه بدست آید.همچنین چگونگی ارائه برنامه بروزتری برای ۵ سال بعد یعنی تا پایان سال ۹۲ را بررسی می کنیم.