سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد بیرژندی – شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
سارا صالحی – شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
داریوش باروتی – شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

چکیده:

هزینه های ترانزیت برق در شبکه های توزیع از دو بخش اصلی که عبارتند از هزینههای ثابت مربوط به سرمایهگذاری و هزینه های متغیر بهرهبرداری تشکیل میشود. به بیان دیگر برای تجهیزات نصب شده بر اساس عمر مفید تجهیزات، هزینه برگشت سرمایه هر ساله تعیین میگردد و در صورتیکه این مبلغ در طی سال به سیستم بازپرداخت نشود به معنی از دست رفتن سرمایه و نیاز مجدد به مصرف هزینه جهت جبران آن میباشد. در این مقاله سعی برآن شده است هزینههای بخش ترانزیت برق در شبکه های توزیع در صنعت برق را برآورد نموده تا بتوان به کمک برآورد این هزینهها مطالعات اقتصادی طرح سرمایهگذاری در بخش ترانزیت برق در شبکه های توزیع را آسانتر نمود.