سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد فیوضی – دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، بخش مهندسی پزشک
جواد حدادنیا –

چکیده:

الگوریتم رقابت استعماری ۱ یکی از الگوریتمهای بهینه سازی مبتنی بر جمعیت تصادفی است که از ایده تکامل در فرآیندهای سیاسی- اجتماعی بشر الهام گرفته شده است. در این الگوریتم با تنظیم مسیر حرکت و اصل همگون سازی ۲(جذب)، تعدادی کشور استعمارگر به همراه مستعمراتشان (حرکت یک جمعیت از جوابها در فضای مساله) بر پایه اطلاعات مربوط به بهترین کارایی قبلی (کشورهای مستعمره و استعمارگر)عمل جستجو در فضای مساله را انجام میدهند. در این روش هر یک از جوابهای ممکن (کشورها) سعی میکنند به سمت بهترین تجربه بدست آمده (استعمارگر) همگرا شوند، بدنبال این فرایند نقطه بهینه تابع هدف توسط یک جستجوی هوشمند بدست میآید. تنظیم و کنترل پارامترهای الگوریتم استاندارد نقش تعیین کننده و موثری در همگرایی و رسیدن به پاسخ بهینه در حل مسائل پیچیده با دامنه گسترده را دارد. سعی شد با استفاده از منطق فازی روشی برای کنترل پارامترهای (ضریب جذب و هزینه مستعمرات) به منظور افزایش دقت، سرعت و صحت الگوریتم رقابت استعماری ارائه شود تا موقعیت هر کشور (فضای جواب مساله) در هر اجرای الگوریتم با توجه به ورودیهای کنترلر(نرمالیزه تکرار فرایند و تفاوت نقطه بهینه سراسری در هر تکرار) با استفاده از یک سیستم فازی تعیین شده تا در بدست آوردن موقعیت بعدی کشورها ازآن استفاده شود