سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مهدی شیرمحمدی – استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا شجاعی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
محسن ذبیحی جامخانه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
زینب میرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

پیتردراکر درکتاب جا معه پساسرمایه داری عنوان می کند که مهمترین منابع اقتصادی دیگرسرمایه یا منابع طبیعی و نیروی کار نیستند این منبع اقتصادی بنیادی دانش هست و خواهد بود امروزه ظهور شرکت هایی که حیات آنها مبتنی بردانش خلاقیت ونوآوری و تجاری سازی ایدههاست ازضروریات دنیای کسب وکار امروز می باشد دراین میان آگاهی ازدانش موجود و نحوه مدیریت آن به منظوربکارگیری آن درفعالیت های مربوط به کسب و کارسازمان از اهمیت خاصی برخوردرا است تاکنون مدلهای مختلفی برایمدیریت دانش ارایه شده اس دراین پژوهش ضمن مطالعه اهداف کارکردی شرکت های دانش بنیان و تحلیل و بررسی مطالعات و پژوهشهایی که تاکنون دراین رابطه انجام شده است به ارایه الگوی مفهومی مدیریت دانش برای این شرکت ها خواهیم پرداخت روش این تحقیق کاربردی توصیفی می باشد و به منظور گردآوری اطلاعات از روش مطالعه کتابخانه ای و بررسی آخرین کتب و پژوهشهای مرتبط استفاده شده است