سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

پوریا زنگانه رنجبر – کارشناسان ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، مرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان
کامران رحیمی –

چکیده:

افزایش ترافیک در بسیاری از مسیرها و اهمیت فراوان راهها در توسعه کشورها به خصوص در کشور ما که سهم اصلی تردد بار و مسافر از طریق حمل و نقل جادهای انجام میپذیرد باعث شده است که تعمیر ونگهداری منظم و دورهای راهها اهمیت فراوانی پیدا نماید تا بدینترتیب همواره محورهای مواصلاتی در سطحی استاندارد از سرویسدهی قرار داشته باشند. محدودههایی که عملیات عمرانی تعمیر و نگهداریمعبر در آن انجام میپذیرد مناطق عمرانی نامیده میشوند. اقداماتی که در این مناطق انجام میشود باعث اخلال در روند ترافیک عبوری شده و احتمال وقوع حوادث ترافیکی را افزایشمیدهد. به این دلیل علاوه بر مدیریت اقدامات اجرایی ساخت و تعمیر راه، هدایت و کنترل ترافیک در محدوده عملیات عمراتی با هدف افزایشسرعت اجرای پروژه و ایمنی پرسنل حاضر در محل و همچنین کاربران مسیر اهمیتی فروانپیدا میکند. در این تحقیق با توجه به نکات فوق تلاشمیگردد، مجموعه مراحل لازم جهت طراحی، اجرا و بازبینی استراتژیهای مدیریت ترافیک در مناطق عمرانی شناسایی شده و پس از بررسی تجربیات سایرکشورها ضمن توضیح اجمالی هریک، به اقدامات ضروری در مرحله اجرای طرح عمرانی و در محل پروژه پرداخته خواهد شد و انواع راهکارهای مورد استفاده در این بخشبه تفکیکمورد اشاره قرار میگیرد.