سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ابراهیم کاظمی کفرانی – کارشناس منابع انسانی شرکت فولادمبارکه
حسن پدران – رئیس تحقیقات نیروی انسانی شرکت فولادمبارکه

چکیده:

مدیریت عملکرد کارکنان حلقه پایانی فرآیند مدیریت استراتژیک است و بدون فعالیت موثر این حلقه ، استراتژی ها را نمی توان به رفتارهای کارکنان و کار هر روز افراد مرتبط کرد )ابوالعلایی ۹۸۳۱ (. استراتژی در سطح کلان تدوین گردیده اما باید در سطوح عملیاتی سازمان اجرا شود. اگر کارکنان استراتژی را درک نکنند یا اینکه انگیزه و تمایلی برای پیاده سازی آن نداشته باشند، استراتژی سازمان محکوم به شکست است. همسوسازی منابع انسانی هنگامی محقق می شود که اهداف ، آموزش و عوامل انگیزشی کارکنان با استراتژی کسب و کار همسو باشد (Kaplan and Norton,2006) سیستم مدیریت عملکرد کارکنان درصورتی که به خوبی طراحی و اجرا شود باعث دو همسویی عمودی و افقی در سازمان می گردد. در همسویی عمودی، اهداف و انتظارات عملکردی کارکنان در راستای اهداف استراتژیک سازمان بطور شفاف و روشن تعیین می شود و در همسویی افقی، اطلاعات جمع آوری شده در سیستم مدیریت عملکرد در دیگر فرآیندهای منابع انسانی از جمله برنامه ریزی نیروی انسانی )استخدام ، انتصاب ، ارتقا ، حقوق و دستمزد ، پاداش ، تشویق ، آموزش و توسعه ، جانشین پروری( استفاده می شود. در این مقاله سعی بر آن است که یک الگوی عملیاتی و قابل اجرا در زمینه فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان در راستای دستیابی به همسویی عمودی و افقی در سازمان، ارائه شود. در بخش اول این مقاله مفاهیم اصلی فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان با نگاهی نظری بیان گردیده و در ادامه نظام مدیریت عملکرد طراحی شده در شرکت فولاد مبارکه اصفهان تشریح شده است.