سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

هومن خوشنویس – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع-پژوهشگاه مواد و انرژی
علی اصغر توفیق – دانشیار مهندسی صنایع دانشکده صنایع دانشگاه امیرکبیر
علی محمد احمدوند – دکتری مدیریت استاد گروه سیستم های اقتصادی اجتماعی گروه صنایع،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
عبدالرحمن کشوری – دکتری مدیریت استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده:

هدف کلی تحقیق حاضر ارزیابی عملکرد ادارات، گروه های تخصصی و مدیریت های ستادی سازمان های تحقیقاتی پروژه محور بر اساس شاخص های مدیریتی، سازمانی و به منظور ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت ارائه خدمات حوزه ها می باشد. در این راستا بر اساس شاخص های ارزیابی عملکرد از ۲ منظر فردی و سازمانی، یک فرضیه اصلی و یازده فرضیه فرعی ارائه شده است. شاخص های یازده گانه عبارتند از: برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری، نظارت و کنترل، تصمیم گیری، تعاملات و ارتباطات، شایستگی های فردی و مدیریتی، مسئولیت پذیری، کارآفرینی، گزارش دهی، بهره وری. جامعه آماری این تحقیق شامل ۲۰۰ نفر از محققان و مدیران مراکز تحقیقاتی بوده که تعداد ۱۲۲ نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته شامل ۵۰ سؤال است که پس از بررسی روایی به منظور ارزیابی پایایی، مقدار آلفای کرونباخ برابر ۰٫۸۶ به دست آمده است و برای شناسایی توزیع داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده و اطلاعات حاصله با استفاده ازآمار های توصیفی و استنباطی (آزمون t تک گروهی)مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت یافته های نهایی تحقیق نشان می دهد که از نظر مدیریت های مراکز تحقیقاتی ستادی، شاخص های یازده گانه مذکور، ارزیابی عملکرد مدیران و مدیریت های سازمان ستادی تحقیقاتی را ارزیابی می نماید. مطالعه موردی پژوهش حاضر در یک سازمان ستادی تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت و رتبه بندی ۱۲ مدیریت با این رویکرد انجام شد.