سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الهه طاهری – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ریحانه طاهری – مدرس دانشگاه

چکیده:

مدیران و کارآفرینان در سازمان ها و جامعه برای ماندگاری و موفقیت، نیاز به الگو و پیش بینی آینده دارند. بی شک مهمترین مؤلفه در موفقیت سازمان ها در جهان امروز، تکنولوژی است. تکنولوژی عامل برتری و پیشگامی در رقابت سازمان ها شده استالگوی تدوین استراتژی تکنولوژی در مقطع حاضر به عنوان یک مسئله در سطح کلان مطرح استمقاله حاضر از این لحاظ که تکنولوژی پدیده ای است که انسان عامل ایجاد و توسعه آن است به جستجوی پاسخ این مسئله م یپردازد. در این مقاله سعی شده است ضمن تأکید بر محور مطالعات استراتژی، تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی مبانی تئوری همگام با واقعیات محیطی تطبیق یافته و در نهایت مدلی ارائه شود که قابلیت بهره برداری و استفاده عملیاتی راداشته باشد.