سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی صفری – استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
مریم سامعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات واحد
فرهاد نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات واحد

چکیده:

درعصردانایی محور کنونی سازمان ها دیگرنمی توانند به منابع مالی و دارایی های ملموس خود اکتفا کنند بسیاری ازصاحبنظران حوزه ی مدیریت براین نکته باوردارند که سرمایه های فکری و نیروی انسانی با کیفیت و دانش مدار عامل اصلی بهره وری و خلاقیت درسازمان است که میتواند با ایده های جدید خود فرایندهای جدیدی را خلق و کارافرینی سازمانی را درسازمان تشویق کند که درنهایت باعث افزایش مزیت رقابتی سازمان خواهد شد هدف ازاین تحقیق ارایه الگویی ازتاثیر سرمایه فکری برکارافرینی سازمانی است روش تحقیق دراین مقاله توصیفی است که اطلاعات ازمنابع کتابخانه ای و مقالات گوناگون جمع آوری شده است شواهد نشان میدهد که میان سرمایه فکری و کارافرینی سازمانی ارتباطی قوی وجود دارد که افزایش سرمایه ی فکری کارافرینی را درسازمان توسعه میدهد.