سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پریسا بازدار اردبیلی – پژوهشکده حمل ونقل
عبدالرضا رضایی ارجرودی – پژوهشکده حمل ونقل

چکیده:

رشد روز افزون مصرف فرآورده های نفتی در تمام زمینه ها و عدم تناسب قیمتهای وضع شده آن با ارزش واقعی این منابع بدلیل تنگناهای مختلف اقتصادی،اجتماعی طی دو دهه اخیر باعث بروز مشکلات عدیده ای در اقتصاد کشور شده است. یکی از عوامل مؤثر در تغییر روند مصرف فرآورده های نفتی قیمت آن می باشد. بنابراین قیمت گذاری فرآورده های نفتی که اقتصاد کشور را به بهینگی اجتماعی برساند از اهمیت بسزایی برخوردارمی باشد. هدف اصلی این مقاله ارائه الگوی بهینه قیمت گذاری رمزی برای سوخت در بخش حمل و نقل جاده ای می باشد. برای برآورد مدل، ابتدا تابع تقاضای سوخت در بخش حمل و نقل جاده ای با استفاده از آمارهای موجود طی سالهای ۱۳۵۰-۸۷ تخمین زده شده است که ابتدا مرتبه جمعی بودن متغیرهای الگو مد نظر قرار گرفته سپس تابع مورد نظر تخمین زده شده است. در گام بعدی با استفاده از آمارهای مربوط به هزینه های نهایی تولید بنزین و گازویل، قیمتهای رمزی برای بنزین و گازوئیل در حمل و نقل جاده ای ایران محاسبه شده است . به منظور تحقق این اهداف، در این مقاله، مبانی نظری قیمت گذاری رمزی ارائه شده و مورد برآورد تجربی قرار می گیرد.