سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد بابائی رگنی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

طراحی اولیه بیشتر ساختمان ها بر اساس نیروهای بدست آمده از روش استاتیکی معادل که توسط آیین نامه های کشورها تعیین شده است می باشد.اینگونه بنظر می رسدکه توزیع حاکم برارتفاع این نیروهای استاتیکی بطور ضمنی بر اساس مودهای ارتعاشی الاستیک سازه ها بوده است. بنابراینبکارگیری چنین الگویی درطراحی لرزه ای سازه های معمول نمی تواند تضمین کننده استفاده بهینه از مصالح باشد. هدف اصلی این مقاله تلاش براییافتن یک الگوی بارگذاری جانبی واقع بینانه تر برای اقتصادی کردن پاسخ دینامیکی سیستم های قاب خمشی بتنی که درمعرض تحریک لرزه ای قرارگرفتند می باشد. برای رسیدن به این هدف ۹ ساختمان قاب خمشی بتنی مختلف درنظر گرفته شده بودند. بمنظور بررسی تاثیرات تعداد دهانه و ارتفاع، ساختمان ها متفاوت در سه تعداد دهانه (دهانه*۴, ۴*۶, ۳ ,۵*۸ سه نوع ارتفاع مختلف ۴و ۸و ۱۲ طبقه بودند. ساختمان ها بوسیله آیین نامهبتن ایران (آبا)و با نرم افزار ۱Sap 2000- Vطراحی شدند و طراحی لرزه ای آن ها توسط استاندارد ۲۸۰۰ انجام شد. سپس هر یک از ساختمان هادر معرض ۲۱ شتاب نگاشت مختلف که با سه مقدار مختلفPGAهایg 0.4 و g 0.2 و g 0.6 هم پایه شده بودند قرارگرفتند(خاک نوعI معادل خاکAدر USGSدر مجموع ۱۸۹ تحلیل دینامیکی غیرخطی انجام شد.دیده شدکه الگوی واقعی بارگذاری بسیار متفاوت از الگوهای پیشنهادی آیین نامه های لرزه ای می باشد. همچنین از نتایج تحلیل ها می توان نتیجه گیری نمودکه الگوی توزیع بار بیشتر ساختمان های ۴ طبقه از الگوی مثلثی پیروی می کند.با افزوده شدن تعداد طبقات ساختمان ها مقدار نیروها در طبقات پایینی ساختمان ها افزایش یافته است.بر اساس نتایج تحلیل تاریخچه زمانی یک الگوی بارگذاری جانبی جدید برای این نوع از ساختمان ها پیشنهادگردید..