سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا حبیبی – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان
سیدمهدی زهرائی – دانشیار قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساختها دانشکده فنی، دانشگاه تهر
هومن صفاری – دانشجوی کارشناسیارشد سازه دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان

چکیده:

از پرکاربردترین روشهای موجود برای تحلیل اغلب سازهها در برابر زلزله، تحلیل استاتیکی خطی است. روشهای متفاوتی جهت تعیین الگوی بارگذاری استاتیکی بر مبنای خصوصیات سازه ارائه شده است. علیرغم سادگی روشهای موجود دقت این روشها مطلوب نیست. در این مقالهروش جدیدی جهت اصلاح الگوی بارگذاری در تحلیل استاتیکی خطی به منظور افزایش دقت این تحلیل ارائه شده است. با توجه به استخراج این روش بر اساس پاسخ معادلهی حرکت دینامیکی سازه، نشان داده میشود که این روش دقت مناسبی دارد. علاوه بر این دارای سادگی و کارآئی روشهای سنتی نیز میباشد. روش توسعه یافته در این تحقیق برای تعدادی سازه مورد ارزیابی قرار میگیرد. نتایج حاصل از این بررسی نشان می- دهد که روش پیشنهادی در محاسبه پاسخ سازه در مقایسه با الگوهای بارگذاری پیشنهادی استاندارد ۲۸۰۰ و ستورالعمل ۳۵۶ FEMA از دقت بالاتری برخوردار است و میتواند به عنوان یک الگوی بارگذاری مناسب در آئیننامهها پیشنهاد گردد