سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا صادقی پویا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

چکیده:

آموزش مباحث زیست محیطی دارای نکات و ملاحظات قابل توجهی است که آموزش صحیح و مفید با لحاظ نمودن آن حاصل می گردد. از آنجاکه گروه های مختلف جامعه از نظر سن، مقطع تحصیلی و غیره با اهداف مشخص و از پیش تعریف شده، به صورت رسمی و غیر رسمی مخاطب آموزش مباحث زیست محیطی می باشد، این نکات و ملاحظات از یک گروه به گروه دیگر متفاوت است. یکی از مهمترین این ملاحظات، روشها و تکنیکهای آموزشی است که در ثمربخشی آموزش محیط زیست بسیار مهم می باشد. با توجه به گوناگونی گروه های مخاطب، انتخاب و استفاده این روشها و تکنیکها مستلزم رعایت مسائل خاصی می باشد که مدنظر قراردادن آن موجب افزایش میزان کمی و کیفی دستیابی به مقاصد آموزش می گردد. در این مقاله ضمن معرفی و طبقه بندی روشها و تکنیکهای آموزش محیط زیست، الگویی مناسب برای انتخاب و استفاده این روشها و تکنیکها با توجه به مشخصات گروه مخاطب ارائه شده است. همچنین تلاش گردیده است مقایسه اجمالی بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در بکارگیری روشها و تکنیکهای آموزش محیط زیست صورت پذیرد.