سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

رمضان غلامی – کارشناس ارشد مدیریتMBA
زهرا باقری – دانشجوی دوره کارشناسی مدیریت

چکیده:

ضرورت وجودی و توجه به موضوع همکاریهای بین سازمانی، در اثر محدودیت منابع، پرسنل، امکانات و ویژگی خاص برخی مسائل نظیر چند بعدی بودن آنهاست که ایجاب م یکند تا سازمانها با هم کار کنند. زیرا سازمانهای منفرد نمی توانند اینگونه مسائل و چالشهای بوجود آمده در جوامع را حل و بر آن مدیریت کنند. در یک همکاری بین سازمانی، گروهی از سازمانهای مستقل وجود دارند که ضمن حفظ استقلال خود، در راستای دسترسی به هدف یا اهدافی مشترک با هم متعهد شده و فعالیت می کنند. هدف کلی استفاده از همکاریهای بین سازمانی، جهت دهی مطلوب و مؤثر به برنامه ها و تصمیمات مرتبط با مسائل چند بعدی موجود در اجتماع و ارائه هر چه بهتر خدمات به جامعه است. محدودیت منابع، پرسنل، امکانات و ویژگی خاص برخی مسائل چند بعدی نظیر آموزش، اشتغال، خدمات اجتماعی و غیره ایجاب م یکند که سازمانها با هم کار کنند و با هم هماهنگ باشند. حتی در صورت وجود بودجه و امکانات کافی نیز هیچ سازمان منفردی نمی تواند از طریق بزرگ کردن خود، مسائل دارای ویژگی چند بعدی جامعه را حل کند، زیرا در این صورت هزین ههای هماهنگی درون سازمانی بگونه ای سرسا مآور افزایش خواهد یافت. بنابراین جهت حل برخی مسائل دارای ویژگی چند بعدی در جامعه)مانند آموزش(، لازم است از همکاریهای بین سازمانی استفاده شود. در مقاله حاضر، با مرور مستند ادبیات موضوعی مربوط به همکاریهای بین سازمانی، ضمن بیان مختصر تعاریف، ضرورت و اهمیت موضوع، پیشینه موضوع، بیان مسئله، الگویی یکپارچه از اصول بنیادین همکاری بین سازمانی بعنوان گامی در جهت تحقق اتحاد ملی)با رویکرد مدیریتی( ارائه شده است تا بعنوان مبنایی برای بهبود اثربخشی روابط بین سازمانی در میان سازمانهای کشور باشد. در پایان، ضمن اشاره مجدد به هدف از نگارش مقاله در قالب جمع بندی، نتایج، کاربردهای مدیریتی و جهات تحقیقاتی آینده مربوط به موضوع بمنظور ادامه و پیگیری کار توسط دیگر محققان علاقمند ارائه شده است.