سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
امیر کوه کن موخر – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
شیما افضلی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

درعلوم قضایی ایران بین وظایف و مسئولیت مدیران تفاوت قائل شده است و میتوان مسئولیت مدیران را درقالب چهاربخش حقوقی مسئولیت کیفی مسئولیت انفرادی و اشتراکی و مسئولیت خاص مدیران تفکیک نمود چرا که ازنظر تشکیلات یکی ازمهمترین ارکان هرشرکت تجاری هیئت مدیره آن شرکت محسوب میش ود و مجمع عمومی هم بهعلت کثرت اعضا عدم اگاهی و تخصص و وقت کافی برای اداره شرکت نمی توانند مدیریت شرکت را برعهده بگیرند بنابراین معقول و منطقی می باشد که اعضای شرکت افرادی به عنوان مدیرانتخاب کنند تا آنها به نمایندگی از صاحبان سهام شرکت را اداره کنند هیئت مدیره هرشرکت درپیشرفت و توسعه و همچنین درعقب ماندگی و ورشکستگی شرکت نقش اساسی دارند اگرهیئت مدیره ازافراد مطلع کاردان مدیرودرست کار ترکیب شده باشند میتوانند درمسیر درست و مطمئنی گام بردارند درغیراین صورت سرنوشت امیدبخشی درانتظار آنها نخواهد بود