سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
امیر کوه کن موخر – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران
شیما افضلی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور ساری

چکیده:

در دهه گذشته، مدیریت تکنولوژی توجه محققان و شاغلان زیادی را به خود جلب کرده است. تکنولوژیهای نوآور و قدرتمند تولید، محاسبه(کامپیوتر)، ارتباطات تلفنی و علوم زیستی از قبیل بیوتکنولوژی، ساختمان مدیریت استراتژیک تکنولوژی هستند که وظیفه بحرانی همه سازمانها می باشد . با ت أمل این روند چند دانشگاه، طبقهبندی برنامههای مدیریت تکنولوژی را پیشنهاد کردهاند. این برنامهها از مکاتب و رشته های علمی مختلفی(کسب و کار، مهندسی، سیاست عمومی ) که تمرکز، موضوعات، تصدیق ها ، مسیرها و زمینههای مطالعه متفاوتی را دارند، بوجود آمدهاند. افزایش این برنامه ها نیاز مدیران و تکنولو ژیست ها را در زمینه های درک، همکاری و اداره برنامهها و سازمانهای مبتنی بر تکنولوژی افزایش میدهد . مقاله حاضر، الگویی مفهومی از ابعاد برنامههای مدیریت تکنولوژی ارائه میکند. در این مطالعه توسعه برنامههای آموزشی، کارگزینی و اجرای برنامه بررسی شدهاند. پیشنهادهایی برای توسعهدادن دانشگاهها و یا توسعه برنامه های مدیریت تکنولوژی آنها ارائه شده است. بعلاوه، ملاحظات در مورد مسیرآینده این زمینه نیز ارائه شده است.